Privacy statement

PRIVACYVERKLARING 

 

 U mag verwachten dat Podologie Praktijk Lindenburg zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

 

Deze praktijk is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podologie Praktijk Lindenburg naar beste weten en kunnen.

 

Contactgegevens voor privacygerelateerde vragen Doel verwerking persoonsgegevens Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat deze praktijk hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt.

 

U geeft met het maken van een afspraak bij Podologie Praktijk Lindenburg hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Via haar website legt deze praktijk bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen).

 

Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Podologie Praktijk Lindenburg neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

 

Welke persoonsgegevens voor uw consult en/of behandeling bij deze praktijk, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. Met het maken van een afspraak in deze praktijk geeft u hiervoor toestemming.

We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

 

Uw naam en geboortedatum kan worden gedeeld met degene die de therapiezolen of orthese fabriceert, deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. Podologie Praktijk Lindenburg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming.

Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens deze praktijk onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt.

 

Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Delen van persoonsgegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag Huisarts, verwijzer Rapportage ter informatie Naam of NAW geboortedatum, BSN onderzoek en behandelplan Zorgmail Siilo Post word enkel met uw toestemming Producent van therapiezolen en hulpmiddelen (Medida-Solutions in België), Op maat maken van hulpmiddel Naam, Geboortedatum Biometrische gegevens Verwerkingsovereenkomst Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar) Controle op verzekeringsrecht Indienen declaratie Naam of NAW Geboortedatum, BSN polisnummer declaratie zorg declaratie hulpmiddel Podonet, Wet marktordening gezondheidszorg softwareleveranciers netbeheerders, IT beheer (Namen benoemen), Digitaal dossier VECOZO.

 

Verwerkingsovereenkomst Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) kwaliteitscontrole van de zorgverlener Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht.

 

Mogelijk ontvangt Podologie Praktijk Lindenburg uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak.

 

Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Podologie Praktijk Lindenburg afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties (anders dient u dit hier expliciet te vermelden en tevens op welke juridische grond u dit doet).

 

Bewaartermijn Podologie Praktijk Lindenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart deze praktijk uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacyrechten Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, u kunt dit telefonisch of via een mailtje verzoeken.

 

U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Podologie Praktijk Lindenburg reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop deze praktijk uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van mailadres Functionaris Gegevensbeheer of mailadres van de persoon voor privacygerelateerde vragen. Podologie Praktijk Lindenburg brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Podologie Praktijk Lindenburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van deze praktijk.